FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:

Smlouva o pronájmu
datového prostoru na serveru FolklorWeb.cz
Prezentace zdarma? Ano, zde...!

  1. Občanské sdružení ................................. (dále jen pronajímatel)
  adresa: ...................................... IČO: ............................................

  a

  2. ...................................................................(dále jen nájemce)
  adresa: ................................................... IČO: ...........................

  uzavírají níže uvedeného dne tuto


  SMLOUVU O PRONÁJMU, ev. č.: ...............

  1. Předmět smlouvy
   Pronájem části datového prostoru na veřejných webových stránkách provozovaných pronajímatelem pod adresou www.folklorweb.cz, které slouží k šíření informací o národopisu Moravy a moravském folklorním hnutí a ke vzájemné komunikaci mezi subjekty, které mají o šíření a přijímání takových informací zájem.

  2. Specifikace předmětu
   Datovy prostor dle odst. 1 o velikosti ..................... MB si pronajímá nájemce na dobu ........................... (doba zveřejnění), počínaje dnem .................................. (datum zveřejnění) od pronajímatele za cenu .............................. Kč.
   Další služby poskytované s pronájmem jsou specifikovány v Příloze 1 k této smlouvě.

  3. Povinnosti pronajímatele
   • Pronajímatel se zavazuje zajistit veřejné zpřístupnění pronajímaného datového prostoru na Internetovych www stránkách od data zveřejnění dle odst. 2. Pronajímany datovy prostor bude veřejnosti zpřístupněn teprve po dodání podkladů k uveřejnění.
   • Pronajímatel zajistí aktualizaci stránek dle požadavků nájemce v co nejkratším termínu, maximálně však do jednoho týdne od dodání podkladů.

  4. Povinnosti nájemce
   • Nájemce se zavazuje dodat podklady pro zveřejnění minimálně 1 tyden před dohodnutým datem zveřejnění. Pokud se tak nestane, pronajímatel neručí za dodržení data zveřejnění podkladů. Bude se je však snažit zveřejnit co nejdříve dle svých možností.
   • Nájemce se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu za pronájem dle odst. 2 nejpozději do ...................................., na bankovní účet č. ......................................................... u banky .................................................
    Pokud se tak nestane, pronajímatel neručí za dodržení dohodnutého data zveřejnění. U zpožděné platby se však stále počítá s dohodnutým datem zveřejnění dle této smlouvy jako počátkem doby zveřejnění.
   • Nájemce se zavazuje, že nebude datový prostor pronajatý dle této smlouvy využívat ke zveřejňování údajů či materiálů, které by podporovaly rasovou či jinou nenávist nebo které by byly politickou agitací nebo by jinak odporovaly zákonům České republiky, záměrům projektu FolklorWeb.cz nebo poškozovaly jméno pronajímatele. Dále se nájemce zavazuje, že nebude pronajatý datový prostor využívat k publikování jiných než nekomerčních materiálů, pokud není dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.
   • Podklady od nájemce musí byt v souladu se specifikacemi uvedenymi v Příloze 2.

  5. Odstoupení od smlouvy
   Důvodem odstoupení od smlouvy může být nedodržení povinností smluvních stran dle odst. 3 a 4 této smlouvy. Nájemce může odstoupit od smlouvy po třetí aktualizaci, která nebyla provedena dohodnutým způsobem.
   Odstoupení od smlouvy musí smluvní strany učinit písemně. V případě, že odstoupí nájemce z důvodů neplnění podmínek této smlouvy pronajímatelem, bude mu vráceno 50 % dohodnuté ceny za pronájem. V případě, že vypoví smlouvu pronajímatel, ponechá si celou částku za pronájem.
   U obou smluvních stran se však předpokládá společný zájem a dobrá vůle řešit vzniklé spory jednáním.


Tato smlouva byla zhotovena ve dvou kopiích a nabývá účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Veškeré dodatky a opravy musí být učiněny písemně a stvrzeny podpisem obou smluvních stran.V Olomouci dne .......................     V ...................... dne .....................................................................     .................................................
              pronajímatel                               nájemce


Příloha 1: Specifikace poskytovaných služeb
Příloha 2: Specifikace podkladů pro zveřejněníZaujala vás naše nabídka? Neváhejte a napište nám!


poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS